Algemene voorwaarden

V11 11-12-2019 | 14:30:58

De Ronde van Oosterberg is een initiatief van Koninklijke Oosterberg. Het is een ontspannen fietstocht waarbij plezier en samen de finish halen voorop staat. Doelstelling van de Ronde van Oosterberg is samen in 7 weken in mei en juni 2020 in 19 etappes langs de vestigingen van Oosterberg te fietsen, de afsluitende etappe van 25 juni 2020 gaat te voet van Zutphen naar Apeldoorn. Deelnemers laten zich sponsoren en halen daarmee zoveel mogelijk geld op voor Spieren voor Spieren. Spieren voor Spieren heeft als doel alle spierziekten bij kinderen de wereld uit helpen. Stichting Spieren voor Spieren is in het bezit van het CBF-keurmerk en daarmee een Erkend Goed Doel. RSIN: 807791428.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Evenement: het door Koninklijke Oosterberg georganiseerde event de Ronde van Oosterberg.
- Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
- Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
- Organisator: de rechtspersoon Koninklijke Oosterberg B.V. waarmee de deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Donaties

1. Doneren kan uitsluitend via www.rondevanoosterberg.nl. Overige donaties worden in verband met de veiligheid en transparantie van de transacties niet aangenomen.
2. Het volledige deelnamebedrag (inschrijfgeld genoemd op www.rondevanoosterberg.nl) van de deelnemer komt ten goede aan Spieren voor Spieren, evenals alle opgehaalde donaties (exclusief de in rekening gebrachte transactiekosten). Hiermee financieert Spieren voor Spieren wetenschappelijk onderzoek en het mogelijk maken van een snelle diagnose, de beste behandeling en innovatieve zorg. Ook financiert Spieren voor Spieren sporthulpmiddelen voor kinderen met een spierziekte en ondersteunt het Spieren voor Spieren kindercentrum en expertisecentrum om zo de diagnose, behandeling en zorg van kinderen met een spierziekte te verbeteren.
3. Het donatiegeld wordt rechtstreeks gedoneerd via de persoonlijke pagina van de deelnemer. Het donatiebedrag dient uiterlijk 25 juni 2020 te zijn overgemaakt.
4. Het donatiegeld wordt aan de deelnemer gekoppeld en komt rechtstreeks op het donatiegeld-rekeningnummer van Spieren voor Spieren.
5. Op de totaal-donatieteller op www.rondevanoosterberg.nl staat het netto bedrag van de donaties, dat betekent: het bedrag excl. de transactiekosten. Deze transactiekosten bedragen €0,40 en donateurs kunnen zelf bepalen of zij dit bedrag willen betalen. Als zij een donatie van 10 euro incl. transactiekosten doen betaal je dan €10,40. Op de donatiepagina zie je de donatie van €10,-.
6. Organisator communiceert de totale opbrengst van de Ronde van Oosterberg voor Spieren voor Spieren op 25 juni 2020 en publiceert deze ook op de website www.rondevanoosterberg.nl.


Artikel 3 Deelname
1. Inschrijven kan tot 1 maand voor de etappe start of tot het maximum aantal inschrijvingen bereikt is.
2. Een deelnemer dient een valhelm te dragen.
3. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de minimumleeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
4. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende aanmeldformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het deelnamebedrag volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
5. Het maximaal aantal deelnemers per etappe is 45. Klanten, leveranciers en medewerkers van Organisator hebben voorrang bij inschrijving. Organisator behoudt zich tot 31 januari 2020 het recht voor deelnemers die geen klant, leverancier of medewerker zijn, op een wachtlijst te plaatsen, in te delen voor een andere etappe of alsnog uit te sluiten van deelname als het maximum van 45 deelnemers per etappe bereikt is en er klanten, leveranciers en medewerkers zijn die zich alsnog willen inschrijven voor de betreffende etappe. Organisator behoudt zelf te allen tijde het recht te bepalen wie zij toelaat tot het Evenement zonder opgaaf van reden. Als de deelnemer op basis van in lid 5 beschreven situatie wordt uitgesloten van deelname heeft hij/zij alleen in dit specifieke geval het recht op restitutie van deelnamebedrag en eventueel persoonlijk opgehaalde donatiegelden. 
6. Hoewel Organisator verantwoordelijk is voor de inhoud van het programma en de Ronde van Oosterberg, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
7. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
8. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 10 werkdagen voor het Evenement tegen een vergoeding van administratiekosten á € 5,-.
9. Indien een deelnemer wil wisselen van route dan dient hij hiervoor uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de etappes in overleg te gaan met de organisatie. Organisatie bepaalt vervolgens of dit kan.
10. Elke individuele deelnemer die zich inschrijft betaalt €12,50 per etappe. En spant zich in om via zijn of haar persoonlijke pagina zoveel mogelijk sponsorgeld op te halen voor Spieren voor Spieren. Er is geen verplicht minimaal donatiebedrag verbonden aan de inschrijving, wel wordt de actieve inzet van de deelnemer voor het ophalen van donaties gevraagd.
11. Het deelnamebedrag wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.rondevanoosterberg.nl. Betaling door deelname kan alleen via Ideal.
12. Indien een Deelnemer is verhinderd aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde deelnamebedrag niet gerestitueerd.
13. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het deelnamebedrag inclusief bestelde extra’s en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
14. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het deelnamebedrag plaats. Onder "deelnamebedrag" wordt mede verstaan een eventuele donatie aan de Ronde van Oosterberg en eventueel bestelde extra’s. Uitzondering hierop is een besteld T-Shirt, deze kunnen wel worden verkregen door de Deelnemer. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
15. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te wijzigen, beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te fietsen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het deelnamebedrag plaats. De laatste vier volzinnen van lid 8 zijn hierop van toepassing.
16. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
17. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor een deelnemer toegang tot het evenement te ontzeggen of tijdens deelname te verwijderen bij ongeoorloofd gedrag; het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie. Deelnemer kan in dit geval geen aanspraak maken op restitutie van inschrijf of donatiegelden.
18. Indien het Evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.
19. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.


Artikel 4 Teams
1. Inschrijven per team kan met minimaal 2 personen en maximaal 5 personen per team.
2. Per bedrijf mag per etappe maximaal 1 team worden ingeschreven. Indien een bedrijf met meer teams wil participeren, dan dient contact te worden gezocht met de organisatie.
3. Ieder team heeft 1 teamcapitein die voor en tijdens de etappe te allen tijde aanspreekpunt is.
4. Teams mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.


Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk en verzekerd voor schade toegebracht aan zichzelf, derden, diefstal of materiele zaken.
3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Indien Organisator, ondanks dat vastgesteld is dat zij niet aansprakelijk is, toch besluit fietsers of begeleiders uit coulance overwegingen en derhalve geheel onverplicht schade te vergoeden, kan dit niet worden gezien als erkenning van aansprakelijk/verantwoordelijkheid.
7. Sponsors van het Evenement, de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt en overige betrokken partijen zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
8. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
9. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.


Artikel 6 Portretrecht
De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto's, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video's of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitin

Artikel 7 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Alle persoonsgegevens worden door Organisator conform de wet persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 8 Reglement
1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het reglement, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op www.rondevanoosterberg.nl
2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
3.De Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
4.In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Organisator.


Artikel 9 Geschillenregeling
1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

Artikel 10
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.