Privacy Statement

V4 10-12-2019 | 16:35:43

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens
Koninklijke Oosterberg B.V. (hierna afkorting Oosterberg) is organisator van de Ronde van Oosterberg. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en Oosterberg te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens
Oosterberg is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn de gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren: naam, leeftijd, geslacht, mailadres, telefoonnummer (mobiel), bedrijfsnaam, functie, shirtmaat en eventuele dieetwensen en allergieën. Daarnaast de gegevens van wie te waarschuwen in geval van nood: de naam en het telefoonnummer van de partner/familielid.

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnemersinformatie. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.
We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de informatie m.b.t. je deelname aan het evenement. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:
- Je informeren t.b.v. je deelname aan de Ronde van Oosterberg;
- Een administratie kunnen voeren ten aanzien van je deelname;
- Je kunnen informeren over nieuwe campagnes en kunnen vragen om weer deel te nemen;
- Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes;
- Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
- Eventuele geschillen kunnen behandelen;
- Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd
Oosterberg verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en/of verplichtingen. Hierbij is Oosterberg de uitvoerende partij en heeft toegang tot de gegevens. Daarnaast maakt Oosterberg in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgt Oosterberg dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt.
Na afloop van deze termijn zorgt Oosterberg ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de AVG bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb je recht op het volgende:
•Tot inzage van je persoonsgegevens
•Rectificatie en aanvulling van je gegevens
•Dataportabiliteit: recht om de gegevens over te dragen
•Beperking: recht om minder gegevens te laten verwerken
•Verplaatsing en verwijdering van persoonsgegevens
•Bezwaar: Je kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken.

Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u een verzoek indienen via privacy@oosterberg.nl. Om misbruik te voorkomen kan Oosterberg u vragen om u te identificeren. De wet bepaalt of u een bepaald recht in een gegeven situatie kunt uitoefenen.

Betaling
Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring, steunbetalingen, giften, donaties en crowdfunding schakelt Oosterberg, via haar verwerker Kentaa, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Spieren voor Spieren respectievelijk Kentaa heeft met Mollie B.V. een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verplichtingen van Mollie B.V. om voor de bescherming uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen te nemen is vastgelegd.

Uw gegevens bij actiestarters, deelnemer en projectleiders
Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Koninklijke Oosterberg. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven
Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door Oosterberg worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.

Klachten?
Als Oosterberg naar je mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met je persoonsgegevens, dan kan je hierover een klacht indienen door een mail te sturen naar privacy@oosterberg.nl . Indien wij samen niet tot oplossing komen, dan kan je je altijd wenden tot de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.

Op www.rondevanoosterberg staan links naar websites van derden
Op www.rondevanoosterberg.nl staan meerdere links naar websites van derde partijen. Oosterberg wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via www.rondevanoosterberg.nl bezoekt. Oosterberg draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u specifieke vragen en/of opmerkingen over hoe Oosterberg met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met ons via privacy@oosterberg.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Oosterberg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in beleid.